Højmoser i Danmark

Et LIFE projekt om genskabelse at højmoser i Danmark

Formål med projektet
Bevaringsstatus for aktiv højmose (habitat naturtype 7110*) er dårlig og er under yderligere forringelse i Danmark. Projektet vil forbedre denne situation gennem restaurering og udvidelse af habitat natur typen på 10 lokaliteter i Danmark. Projektet er også rettet mod arterne Lys Skivevandkalv (Graphoderus bilineatus), Bred Vandkalv (Dytiscus latissimus) og Stor Kærguldsmed (Leucorrhinia pectoralis), der alle er del af Habitat Direktivets bilag II og i dårlig bevaringsstatus. Projektet understøtter målsætningerne i Natura 2000 planerne således, at bevaringsstatus kan forbedres for den naturtype og de arter projektet fokuserer på.

Projektets organisering
I projektet indgår syv partnere, der repræsenterer forskellige natur- og miljømyndigheder (kommuner og staten) i Danmark. Projektet ledes af Tønder Kommune.

Lokaliteter
Projektet er rettet mod 8 danske habitatområder (SPA) og dækker i alt 1.174 hektar i Jylland og på Sjælland. Heraf er 714 hektar i private eje og 460 hektar ejes af staten. I dag rummer de 10 projektområder tilsammen ca. 214 hektar med aktiv højmose (7110*), men den dominerende naturtype er forskellige stadier af tidligere højmose, fx. naturtyperne skovbevokset tørvemose og nedbrudt højmose.

Aktiviteter
Forud for at forvaltningstagene kan iværksættes skal 68 private lodsejere kompenseres økonomisk for projektdeltagelse. I nogle projektområder vil dette ske ved at anvende jordfordeling.

Tilgroning af projektområderne med uønsket krat og skov samt dræning af områderne vil blive imødegået ved at udføre rydninger og ved at øge vandstanden. I tre af projektområderne vil der være fokus på projektets insektarter ved at forbedre levevilkårene i og omkring vandhuller.

Forventede resultater
Projektets forvaltningsaktiviteter forventes at resultere i følgende:

  • Bevaringsstatus forbedres på 214 hektar eksisterende aktiv højmose (7110*)
  • 429 hektar med nedbrudt højmose skal restaureres så der på sigt udvikles aktiv højmose (7110*)
  • 531 hektar vil udgøre bufferzoner rundt om de aktive højmoser
  • Insektarterne vil få 11 nye levesteder.

Projektet indeholder flere aktiviteter rettet mod inddragelse af offentligheden, fx offentlige møder, informationsskilte og følgegrupper. Projektet har en klimaforbedrende effekt, fordi der ophobes kulstof i det tørvelag, der med tiden opbygges i moserne.

Tidsplan
Projektperioden er fra august 2015 til og med december 2023.

Projektøkonomi
Projektets totale økonomi er på ca. 41,6 mio. kr. EU bidrager med 60% og resten afholdes af parterne.